Da de nævnte årstal er relevante for mange slægtsforskere, valgte Slægtshistorisk Forening, Århus at tage imod invitationen til at deltage i begge de nævnte Festivaler. Og det var en stor succes. Kon­cep­tet var ens begge gange: Vi lånte plads i forhallen på Aarhus Hovedbibliotek, hvor vi indrettede en slægts­forskningscafé. Her var omkring 6 borde bemandet med entusiastiske, frivillige cafévagter. Slægtshistorisk Forening, Århus har mange engagerede medlemmer, så det var ikke svært at finde bemanding til cafébordene. Folk kunne komme ind fra gaden og få gode råd til, hvordan de, bl.a. ved hjælp af Arkivalieronline og egne med­bragte data om navn, fødselsdato og -sted, kom godt i gang med at forske i deres slægt. På en af væg­ge­ne kørte en powerpointpræsentation, der fortalte om slægtsforskning generelt, dog med et par speci­fikke slides om det aktuelle århund­rede. Endvidere havde nogle af foreningens medlemmer lavet nogle fanta­stisk flotte plancher, der på en letforståelig og overskuelig måde for­talte om væsentlige begi­ven­heder i de nævnte århund­reder både nationalt og lokalt. Disse plancher blev flittigt studeret af caféens mange gæ­ster. I for­bindelse med de to Festivaler hjalp vore frivillige i gennemsnit 300 personer med diverse slægts­forsknings­spørgsmål i de uger, Festivalerne stod på. Og ikke at forglemme: Vi fik tilgang af nye medle­mmer!

Interesserede kan læse mere og f.eks. se billeder fra slægtsforskningen og de mange, flotte plancher på foreningens hjemmeside www.slaegt-aarhus.dk – de ligger som et underpunkt til menupunktet ”Vore arrangementer”.

Med den positive respons, vi i Slægtshistorisk Forening, Århus har fået både fra vore egne medlem­mer og fra vore eksterne samarbejdspartnere efter vores deltagelse i Århundredets Festival, kan vi kun anbefale andre foreninger at bakke op om lignende slægtshistoriske tiltag i deres egne lokal­områder. Det er spændende at være med til at udbrede kendskabet til vores store, fælles interesse: Slægts­forskning.


Bestyrelsen
Slægtshistorisk Forening, Århus
www.slaegt-aarhus.dk