Årsmøde2016

Der indkaldes hermed til årsmøde Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

Lørdag den 30. april 2016 kl. 11.00 i

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

 
Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af to referenter og to stemmetællere
3.  Bestyrelsens beretning
4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse
     a. For SSF
     b. For Forlaget
5.  Fremlæggelse af planer/budget for indeværende samt det kommende år
     a. For SSF
     b. For Forlaget
6.  Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår  
     Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 10 kr pr. medlem
7.  Forslag fra bestyrelse og/eller medlemsforeninger
     Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer som anført vedlagte
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
9.  Valg for et år ad gangen af revisor samt revisorsuppleant
10. Eventuelt
11. Fastsættelse af tid og sted for næste årsmøde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk, at mødet starter med kaffe og rundstykker fra kl. 10.
Tilmelding til årsmødet skal ske til sekretæren, , senest den 20. april.
Hvis du ønsker at tilkøbe frokost (pris 150 kr), skal dette oplyses i tilmeldingen.
Beløbet skal indsættes på konto: 1551  0016863408.

Efter frokost vil der være foredrag ved og om Medlemskommunikation, som vi tror og håber på, vil gøre både os og jer bedre til at få oplysninger ud til de rigtige om det rigtige og på det rigtige tidspunkt.

Vi glæder os til at se dig og gerne flere fra din forening.

----
Venlig hilsen
Kirsten