Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

Vedtægter for Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

§1 – Navn
Sammenslutningens navn er SAMMENSLUTNINGEN AF SLÆGTSHISTORISKE FORENINGER – SSF.
Hjemstedet er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 2 – Formål
Stk. 1. SSFs formål er at varetage de slægtshistoriske foreningers interesser – såvel mellem
foreningerne indbyrdes som udadtil – herunder at styrke den slægtshistoriske forskning.
Formålet søges fremmet ved at:

- repræsentere medlemsforeningerne over for offentlige myndigheder – enten selvstændigt eller
gennem andre foreninger/organisationer med historiske formål.

- formidle kontakt til offentlige og private arkiver og institutioner samt samarbejde med
tilsvarende foreninger i ind- og udland.

- udgive bladet SLÆGTEN som foreningsblad og forbindelsesled mellem SSF, de tilsluttede
foreninger og disses enkeltmedlemmer. SSFs bestyrelse udpeger redaktøren og godkender øvrige
redaktionsmedlemmer efter redaktørens forslag.

- opretholde elektronisk kontakt med omverdenen, f.eks. via hjemmeside, med opdaterede og let
tilgængelige oplysninger om emner som vedtægter, kontingent, bestyrelsens sammensætning og
virke i diverse råd og samarbejdsfora, herunder også henvisninger til diverse referater eller udtog
af samme.

Stk. 2. Endvidere kan SSF iværksætte kursusvirksomhed og tilsvarende aktiviteter, f.eks.
Slægtshistorisk Weekend, dels for medlemmerne af de tilsluttede foreninger, dels for andre,
heriblandt undervisere i slægtsforskning på aftenskoler mv.

Stk.  3. SSF kan påtage sig eller medvirke ved udgivelse af andre publikationer. Eventuel redaktion
eller medredaktion udpeges af bestyrelsen.
Sådanne publikationer må ikke indebære økonomisk ansvar for SSF, der rækker ud over det
løbende regnskabsår, medmindre det på et årsmøde besluttes, at der skal ydes en garanti eller et
tilskud. Størrelsen af en sådan garanti resp. tilskud fastsættes for ét år ad gangen. Et eventuelt
ydet tilskud skal så vidt muligt tilbagebetales.

Stk. 4. SSF kan med årsmødets tilslutning indmelde sig i andre historiske foreninger.

§ 3 – Medlemmer
Som medlemmer kan optages foreninger og organisationer med slægtshistoriske og
personalhistoriske formål.
Udmeldelse kan ske med tre måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

§ 4 – Årsmødet
Stk. 1. SSFs højeste myndighed er årsmødet. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen
af juni måned.
Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:

a)    Valg af dirigent
b)     Valg af to referenter og 2 stemmetællere
c)     Bestyrelsens beretning
d)     Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse
e)     Fremlæggelse af planer/budget for indeværende samt det kommende år
f)     Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
g)     Forslag fra bestyrelse og/eller medlemsforeninger
h)     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
i)     Valg for ét år ad gangen af revisor samt revisorsuppleant. Disse valg gælder også revision af     
        regnskaber vedrørende publikationer, for hvilke SSF i henhold til § 2, stk. 3, har påtaget sig     
        ansvar
j)     Eventuelt
k)     Fastsættelse af tid og sted for næste årsmøde.

Stk. 2. Forslag fra medlemsforeninger, der ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes til SSFs
formand eller sekretær senest 1. februar.

Stk. 3. Dagsorden bilagt det reviderede regnskab (d), planer/budget (e), forslag til kontingent (f),
forslag fra bestyrelse og/eller medlemsforeninger (g) samt beretninger og regnskaber for
publikationer, for hvilke SSF i henhold til § 2, stk. 1 og stk. 3, har påtaget sig ansvar eller
medansvar, fremsendes til foreningerne senest én måned før årsmødet.

Stk. 4. Medlemsforeningerne har på årsmødet én stemme for hvert påbegyndt antal 100
medlemmer. Stemmeret er betinget af, at det forfaldne kontingent er betalt inden udgangen af
januar kvartal.

Stk. 5. Årsmødets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de på årsmødet
repræsenterede, stemmeberettigede medlemsforeninger. Ændringer i vedtægterne kræver dog
2/3 majoritet. En forening, der ikke giver møde, kan skriftligt befuldmægtige en anden forening til
at stemme for sig. Ingen forening kan dog repræsentere mere end én forening foruden sig selv.

Stk. 6. Afstemning foretages skriftligt, såfremt repræsentanter for én stemmeberettiget
medlemsforening ønsker det.

Stk. 7. Ekstraordinært årsmøde afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af
medlemsforeningerne ønsker det. Sådant årsmøde skal afholdes inden én måned efter, at
begæring herom er fremsendt til formanden.

§ 5 – Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. To medlemmer
afgår på hvert ulige årstal, tre på hvert lige. Desuden vælges hvert år en 1. og 2. suppleant.

Stk. 2. Valgbare er medlemsforeningernes repræsentanter på årsmødet samt andre, der er
indstillet af den medlemsforening, hvor den pågældende er medlem.

Stk. 3. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i
bestyrelsen i den pågældendes resterende valgperiode. I tilfælde af, at begge suppleanter er
indtrådt i bestyrelsen, kan denne supplere sig selv med personer, som i øvrigt er valgbare, indtil
næste årsmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til løsning af
særlige opgaver. Til sådanne udvalg kan udpeges deltagere uden for bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan ved rundskrivelser til medlemsforeningerne orientere om SSFs aktiviteter i
årets løb.

§ 6 – Regnskab
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Medlemsforeningerne betaler kontingent i forhold til deres medlemstal ved udgangen af
det foregående kalenderår.

§ 7 – Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. I økonomiske forhold tegnes foreningen af formand eller kasserer. I sager, som af
bestyrelsen skønnes at være af omfattende karakter, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Stk. 3. Ved forfald af formand indtræder næstformand og ved forfald af kasserer indtræder
sekretær.

§ 8 – Opløsning
Stk. 1. SSF kan opløses, såfremt beslutning herom træffes på to på hinanden følgende ordinære
eller ekstraordinære årsmøder. Ved det første af disse årsmøder kræves 2/3 majoritet blandt de
repræsenterede, stemmeberettigede medlemsforeninger, ved det andet blot simpel
stemmeflerhed.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder SSFs midler de tilsluttede foreninger i forhold til deres
medlemstal ved udgangen af det næstsidste kalenderår før det afgørende årsmøde, medmindre
opløsningen sker som følge af sammenslutning med en anden forening med tilsvarende formål. I
så fald træffes der i forbindelse med opløsningen beslutning om, hvorledes der skal forholdes med midlerne.

Stk. 3. Således vedtaget på årsmødet 23. april 1981.
Ændret på årsmøderne 24. april 1982, 28. april 1984, 25. april 1992, 27. april 1996, 18. april 1998,
29. april 2000, 25. april 2009, 28. april 2012, 5. april 2014 og 30. april 2016.